Delprojekt 1. Nyckeln till Uppåkra: digitalisering av ett unikt arkeologiskt kulturarv

Forskargruppen för Uppåkra arbetar på olika nivåer med platsen. En viktig del är att ordna upp det redan framtagna materialet från 1996 och framåt. Dokumentationen från de många undersökningarna och mängden föremål som hittats ger redan möjligheter att vetenskapligt studera lämningarna. Projektet "Nyckeln till Uppåkra" är ett första steg mot att ordna källmaterialet. Arbetet bekostas av Riksbankens Jubileumsfonds satsning på Infrastruktur.

Projektet avser att i en databas kvalitetssäkra arkeologiskt dokumentationsmaterial, samt med digital fototeknik dokumentera 28 000 metallföremål från undersökningarna från järnåldersbebyggelsen från ca 100 f. Kr till 1000 e. Kr i Uppåkra i Skåne. I projektet synkroniseras flera års arkeologiska undersökningar till ett sammanhängande digitalt system i Intrasis och GIS, vilket förbättrar möjligheterna till kronologiska och rumsliga studier, samt översätter informationen till ett förståeligt bildformat. Samtidigt fotograferas föremålen funna på platsen, förs in i en museidatabas samt kopplas till undersökningarnas kontexter med GIS, så att informationen blir tillgänglig via K-Samsök och Europeana. Med denna dubbla arbetsinsats, som genererar en databas för kontexter och ting i tid och rum, öppnas stora möjligheter till nationella och internationella studier av järnålderns och medeltidens samhällsbygge utifrån en plats med extrem bebyggelsekontinuitet. Informationen blir tillgänglig för den internationella forskarvärlden. Samtidigt synliggörs platsen för en intresserad allmänhet genom öppen tillgång till bildmaterialet. Uppåkra blir en viktig källa till kunskap för forskare med inriktning på pre- urbana samhällen, och hur de etablerades och transformerades till städer, i sin ekologiska, sociala och kulturella kontext. I det perspektivet kommer Uppåkra att vara av globalt intresse.

Nyckel, vikingatid.
Romerskt mynt.
Drakformat spänne, vikingatid. Foto Almgren.
Oden från Uppåkra.
Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2020-09-01