lu.se

Uppåkra – ett skånskt järnålderscentrum med europeisk kontaktyta

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Delprojekt 2. The Persistent Peers- Resilience and Change in Iron Age and Medieval Uppåkra

"The Persistent Peers" syftar på den ihärdiga och orubbliga bosättning som fanns etablerad på platsen från århundradet före Kristi födelse. Ett varierat antal dynastier gjorde maktanspråk och utnyttjade ryktet, ritualerna och rikedomarna under århundradena. Vi känner idag inte namnen på de släkter som dominerade höjden. Däremot kan vi sluta oss till att det bör ha varit en kamp mellan likvärdiga maktgrupperingar som sett den som viktig för att berättiga sina anspråk.

 

Projekt nummer två som gruppen för Uppåkraforskning driver siktar på att fortsätta forskningen på de rika föremål som hittats vid metalldetekteringar och utgrävningar. Tillsammans med kunskapen från de geofysiska undersökningarna kommer projektet att analysera platsens karaktär som ekonomiskt och politiskt centrum. Dessutom kommer två nivåer av externa förbindelser att belysas. De första gäller det direkta närliggande omlandet, de andra fjärrförbindelserna som utgjort en del av det politiska spelet.

 

Inom uppdragsarkeologin har man inom de senaste decenniet undersökt bosättningar i närområdet. Rika metallfynd och ansamlingar av gårdar med samma datering som residenset i Uppåkra har undersökts. Dessa vill vi sätta i relation till den rika grannen.

 

Den andra nivån för projektet gäller de långväga relationerna, främst med kontinenten, som varit ekonomiskt och politiskt betingade. Från den första etableringen av templet under yngre romersk järnålder, till frankiska kontakter under vikingatid var fjärrkontakterna viktiga för konsumtion och prestige.