lu.se

Uppåkra – ett skånskt järnålderscentrum med europeisk kontaktyta

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Delprojekt 2. The Persistent Peers- Resilience and Change in Iron Age and Medieval Uppåkra

"The Persistent Peers" syftar på den ihärdiga och orubbliga bosättning som fanns etablerad på platsen från århundradet före Kristi födelse. Ett varierat antal dynastier gjorde maktanspråk och utnyttjade ryktet, ritualerna och rikedomarna under århundradena. Vi känner idag inte namnen på de släkter som dominerade höjden. Däremot kan vi sluta oss till att det bör ha varit en kamp mellan likvärdiga maktgrupperingar som sett den som viktig för att berättiga sina anspråk.

 

Projekt nummer två som gruppen för Uppåkraforskning driver siktar på att fortsätta de arkeologiska undersökningarna. För att kunna fullfölja intentionen delas uppgiften upp i ett par olika stora delar.

 

De utgrävningar som är konstanta utgörs av seminarieundersökningar på kandidat- och masternivå. Dessa korta insatser på två till tre veckor varje år inriktar sig på mindre ytor och begränsade frågeställningar.

 

Forskargruppen avser dessutom att satsa på ett större delprojekt med namnet "Hallen på Höjden- dynastiers residens och domän" som har målsättningen att slutundersöka den hallbyggnad som Vifot fann väständen till 1934. Denna byggnad har visat sig ha en utsträckning fram till den kultbyggnad eller det tempel som undersökts. Hallbyggnaden är med sin placering en viktig del av domänens centrala liv från 400- till 900-talet. En undersökning med dokumentation av hallen, rumsligt utnyttjande av byggnaden, analys av vardagliga och exotiska ting, benrester från djurhållning och makrofossila lämningar från odling ger en unik möjlighet att studera järnålderssamhället över en lång tidshorisont. Hallen är en tydlig del av den världsbild som under järnåldern samlade residens och kult i en dualitet.

 

Detta större projekt söker forskargruppen nu medel till.

Bronsbeslag från yngre romersk järnålder, Uppåkra.

Uppåkra i Lund. Relationen i storlek mellan järnålderns bosättning i Uppåkra och det medeltida Lund.

Järnålderns och medeltidens Uppåkra. Den medeltida byns tofter ligger norr om kyrkan.

Landskapet under tidig medeltid, Uppåkra - Lund - Lomma.

Den agrara domänen Uppåkra mellan Höje- och Sege åar. Punkterna visar de torp-bebyggelser som ingick i domänen. Förslag av Johan Callmer.