lu.se

Uppåkra – ett skånskt järnålderscentrum med europeisk kontaktyta

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Uppåkrastudier 1

Ulf Näsman

Sydskandinavisk samhällsstruktur i ljuset av merovingisk och anglosaxisk analogi eller i vad är det som centra/platserna är centrala?

 

Johan Callmer

Handelsplatser och kustplatser och deras förhållande till lokala politiska system. Ett bidrag till strukturen i den yngre järnålderns samhälle.

 

Bertil Helgesson

Vad är centralt? - fenomen och funktion; lokalisering och person.

 

Berta Stjernquist

En ordinär järnåldersby i Uppåkras omland.

 

Jan Persson

Toftanäs - jämåldersbygd från tiden för Kristi födelse.

 

Joakim Thomasson

Dominus terrae Scania. Om den vandrande byn och maktens territorialisering.

 

Lars Larsson

Gjort och ogjort i Uppåkra.

 

Birgitta Hårdh

Preliminära notiser kring detektorfynden från Uppåkra.

 

Ole Stilborg

Hverdagens keramik. Et debatindlaeg i diskussionen om centralpladser i Jemalderen.

 

Anders Andren

En centralort utan textbelägg? - Uppåkra som ett historiskt arkeologiskt

problem.

 

Charlotte Fabech

Kult og Samfund i yngre jernalder - Ravlunda som eksempel.

 

Mats Riddersporre

Ravlunda och Uppåkra. Två exempel på försvunna storgårdar?

 

Birgit Arrhenius

Bebyggelsestrukturen i det förhistoriska Vendel och järnålderns mångmannagårdar.

 

Lars Lundqvist

Centralplatser och centra/områden i Västsverige.

 

Margrethe Watt

Bopladser med bevarede kulturlag og deres be tydning for studiet af bosattelsesmönstre og centerdannelser i jernalderen. Eksempler og erfaringer fra Bornholm.

 

Svend Åge Tornbjerg

Toftegård- en fundrig gård fra sen jernalder og vikingetid.

 

Lars Jörgensen

En storgård fra vikingetid ved Tissö, Sjaelland- enforelöbig praesentation.

 

Henrik Thrane

Overvejelser af kultindholdet i Gudmes bebyggelse.

 

Dietrich Meier

Die wikingerzeitliche Siedlung mit zugehörigem Gräberfeld von Kosel-Ost. Ein Beispiel aus dem Umland von Hedeby.

 

Mats Widgren

Kulturgeografernas bönder och arkeologernas guld - finns det någon väg till en syntes?

 

Stefan Brink

Land, bygd, distrikt och centralort i Sydsverige. Några bebyggelsehistoriska nedslag.

Centrala platser - Centrala frågor. Samhällsstrukturen under järnåldern.