Avslutade projekt

Nyckeln till Uppåkra – digitalisering av ett unikt arkeologiskt kulturarv

Forskargruppen för Uppåkra arbetar på olika nivåer med platsen. En viktig del är att ordna upp det redan framtagna materialet från 1934 och framåt. Dokumentationen från de många undersökningarna och mängden föremål som hittats ger redan möjligheter att vetenskapligt studera lämningarna. Projektet Nyckeln till Uppåkra- digitalisering av ett unikt arkeologiskt kulturarv är ett första steg mot att ordna källmaterialet. Arbetet bekostades av Riksbankens Jubileumsfonds satsning på Infrastruktur.

Projektet kvalitetssäkrar arkeologiskt dokumentationsmaterial från 1934 till 2013 och dokumenterar 28 000 metallföremål från järnåldersbebyggelsen, c:a 100 f. Kr till 1000 e. Kr. I projektet synkroniseras flera års arkeologiska undersökningar till ett sammanhängande digitalt system i Intrasis och GIS, vilket förbättrar möjligheterna till kronologiska och rumsliga studier, samt översätter informationen till ett förståeligt bildformat. Samtidigt har föremålen funna på platsen fotograferats, förts in i en museidatabas samt kopplats till undersökningarnas kontexter med GIS. Informationen blir tillgänglig via K-Samsök och Europeana. Med denna dubbla arbetsinsats, som skapar en databas för kontexter och ting i tid och rum, öppnas stora möjligheter till nationella och internationella studier av järnålderns och medeltidens samhällsbygge utifrån en plats med extrem bebyggelsekontinuitet. Informationen blir tillgänglig för den internationella forskarvärlden. Samtidigt synliggörs platsen för en intresserad allmänhet genom öppen tillgång till bildmaterialet. Uppåkra blir en viktig källa till kunskap för forskare med inriktning på pre-urbana samhällen, och hur de etablerades och transformerades till städer, i sin ekologiska, sociala och kulturella kontext. I det perspektivet kommer Uppåkra att vara av globalt intresse.

 

Romerskt mynt.
Drakformat beslag
Drakformat beslag, vikingatid. Foto Almgren.
Nyckel, vikingatid.
Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2022-07-19