Delprojekt 3. Hallen på Höjden- dynastiers residens och domän

De omfattande och djupa kulturlagren i Uppåkra är en utmaning för arkeologin. Mängden byggnader, funktionella anläggningar, artefakter och ekofakter är rikliga och starka källor. Samtidigt är omfattningen så stor att en genomtänkt forskningsstrategi måste vara vägledande för undersökningarna. Gruppen för Uppåkraforskning har valt att arbeta på två sätt med arkeologiska utgrävningar för att kunna fortsätta vinna kunskap. Den kontinuerliga satsningen på seminarieundersökningar är den ena. Vi väljer intressanta platser, med utgångspunkt i tidigare undersökningar och geofysiska resultat från Ludwig Boltzmann Institutet i Wien. De kortvariga och begränsade insatserna under tidig hösttermin riktar in sig på ytor i centralplatsens utkant. Förutom de återkommande mindre undersökningar med studenter avser forskargruppen att satsa på ett större fyraårigt delprojekt med namnet "Hallen på Höjden- dynastiers residens och domän" som har målsättningen att slutundersöka den hallbyggnad som Vifot fann väständen till 1934. Denna byggnad har visat sig ha en utsträckning fram till den kultbyggnad eller det tempel som undersökts. Hallbyggnaden är med sin placering en viktig del av domänens centrala liv från 400- till 900-talet. En undersökning med dokumentation av hallen, rumsligt utnyttjande av byggnaden, analys av vardagliga och exotiska ting, benrester från djurhållning och makrofossila lämningar från odling ger en unik möjlighet att studera järnålderssamhället över en lång tidshorisont. Hallen är en tydlig del av den världsbild som under järnåldern samlade residens och kult i en dualitet. Huset är med sin ca 40 meters längd ett av de större inom ytan, som även berör de stratigrafiska relationerna till såväl templet som de brända hus som stått mellan hallen och templet. Inom denna satsning är osteologiska och paleoekologiska metoder mycket väsentliga. De ger information om Uppåkras regionala kontaktytor och näringsfång.
Hallen och kulthuset

Hallen på höjden

I Uppåkra väntar hallen på höjden på att bli undersökt.  Se mer av projektet på youtoube!

Sidansvarig: mats.roslundark.luse | 2021-11-17